คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

  • กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด         
  • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Director) จำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จำนวน 2 ท่าน

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายชัยวัฒน์

อุทัยวรรณ์

ประธานกรรมการ

2

นายโยธิน

จ๋วงพานิช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3

นายอนุพงษ์

เตชะอำนวยพร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4

นางสาวบุญศรี

โชติไพบูลย์พันธุ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5

นางสาวจุไรรัตน์

ร่มลำดวน

กรรมการ

6

นายอารีศักดิ์

เสถียรภาพอยุทธ์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7

นายสุทธิรักษ์

เสถียรภาพอยุทธ์

กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :       ระหว่างปี 2562 (เดือนสิงหาคม และ เดือนธันวาคม) มีกรรมการลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน คือ นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา และ ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์ ตามลำดับ และ (เดือนสิงหาคม 2562 และ เดือนมกราคม 2563) มีกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งทดแทน จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวบุญศรี โขติไพบูลย์พันธุ์ และ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ตามลำดับ

 

คณะผู้บริหาร

                       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

 

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายอารีศักดิ์

เสถียรภาพอยุทธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

นายสุทธิรักษ์

เสถียรภาพอยุทธ์

กรรมการผู้จัดการ

3

นายพงศ์วิชญ์

ประภาสุทธิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ

4

นายณัฐพล

ชมชัยยา

ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

5

นายนันทพันธ์

กุลธรสิริอดิศา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

6

นางสาวอัคชัญญา

กล่อมมานพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย

7

นางสาวรัตติกร

ทรรทรานนท์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

8

นายลือชัย

บุญทวีกุล

ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส